برای شکایت انتقاد و پیشنهاد میتوانید از فرم زیر استفاده کنید

آدرس ایمیل

info@digibizz.ir

شماره تماس

06142373667

۰۹۹۰۲۶۰۳۲۴۰

ادرس

خوزستان شهرستان دزفول شهر امام خیابان پاسداران

کد پستی : ۶۴۶۴۱۳۴۴۵۷

برای درخواست شکایت میتوانید از فرم پایین استفاده کنید